Rapport: Time line events

         Beschrijving: Zaken die in het verleden gebeurden.


Treffers 1 t/m 100 van 344   » Komma gescheiden CSV bestand

1 2 3 4 Volgende»

# evyear evdetail
1 1000  Aanleg van dijken, begin van de drooglegging van de "Hollands-Utrechtse laagvlakte'. 
2 1096  Begin van de Eerste Kruistocht. 
3 1196  Sint-Nicolaasvloed. 
4 1200  Oprichting van waterschappen volgt na 1200. In deze bestuursorganen zou de kiem zijn gelegd van de Nederlandse consensus-traditie. 
5 1204  Begin van de Vierde Kruistocht, deze keer gericht tegen Byzantium. 
6 1227  Slag bij Ane 28 juli 1227
Ane in Overijssel ten zuidwesten Coevorden. Bisschop Otto II van Lippe van Utrecht vecht tegen de Drentse boeren. De Drentenaren buiten het terreinvoordeel uit en verslaan Otto II en doden hem.  
7 1230  Stormvloed 17 februari. Dijkdoorbraken in geheel Friesland en Groningen. 
8 1234  Harlingen krijgt stadsrechten van de bisschop van Utrecht. 
9 1256  Graaf Willem II zakt bij Hoogwoud door het ijs, op weg om de West-friezen te onderwerpen. 
10 1285  Leeuwarden krijgt stadsrechten. 
11 1290  Floris V ziet af van de erfaanspraak op de Schotse troon. 
12 1296  Floris V bij het Muiderslot door de edelen vermoord. 
13 1298  Dokkum krijgt stadsrechten. 
14 1299  Hollandse gravenhuis sterft uit. Holland en Zeeland in personele unie verenigd met Henegouwen 
15 1302  Guldensporenslag 11 juli 1302. De stad Kortrijk ligt in Vlaanderen. Een groot Frans ridderleger staat tegenover de gewapende gilden uit bijna geheel Vlaanderen op het Groeningeveld. De slag loopt catastrofaal af voor het Franse ridderleger dat stuk loopt op het hechte Vlaamse voetvolk.
1100 Franse ridders sneuvelen en meer dan 500 gouden sporen worden verzameld. Sommige ridders waren zelfs doormidden gehakt als slachtvee. Het slagersgilde was immers ook aanwezig! 
16 1345  Slag bij Warns  
17 1346  Met de strijd om de opvolging van de kinderloos gestorven graaf Willem IV beginnen in Holland de Hoekse en Kabeljauwse twisten. Dergelijke twisten zullen tot het einde van de 15de eeuw nog diverse malen opduiken. Ze dragen bij tot vorming van een vertegenwoordiging waarin adel en steden politieke invloed kunnen uitoefenen op de graaf (Staten). 
18 1356  Hertogin Johanna van Brabant en haar echtgenoot bezweren bij hun intocht de zogenoemde Blijde Inkomste, die een belangrijke beperking inhoudt van de macht van de vorst. 
19 1369  Hertog Filips van Bourgondië ("de Stoute'), jongste zoon van de Franse koning, verwerft door huwelijk het graafschap Vlaanderen: het begin van de Bourgondische expansie in de Nederlanden. 
20 1421  Sint Elisabethvloed op 19 november. 
21 1425  In Leuven wordt de eerste universiteit van de Lage Landen opgericht. 
22 1428  "Zoen van Delft' (zoen = verdrag). Jacoba van Beieren, gravin van Holland, Zeeland en Henegouwen, staat haar gebied af aan hertog Filips van Bourgondië. 
23 1431  Jeanne d'Arc op de brandstapel ter dood gebracht. 
24 1444  Oldambt in bezit van Groningen. 
25 1464  Filips de Goede (XXX) roept vertegenwoordigers van de gewesten in de Nederlanden bijeen _ de eerste vergadering van de Staten-Generaal. 
26 1466  In heel Nederland wordt in guldens gerekend. 
27 1477  Hertog Karel de Stoute sneuvelt bij Nancy. Einde van de Bourgondische expansie. Zijn dochter Maria moet de Staten-Generaal het zogenoemde Groot Privilegeverlenen dat haar gezag aanzienlijk beknot. Maria is gehuwd met de zoon van de Duitse keizer, Maximiliaan van Oostenrijk. Voor de Nederlanden doemt een nieuwe episode op: de Habsburgse. 
28 1478  Stichting van Pekelborg. 
29 1499  Edward van Oostfriesland neemt Pekelborg in. 
30 1500  George van Saksen wordt Heer van Friesland. 
31 1500  Geboorte van Karel V, heer der Nederlanden 
32 1515  Karel V installeert het Hof van Friesland. 
33 1515  Floris van Egmond benoemd tot stadhouder van Friesland. 
34 1515  Dokkum ontvangt van Karel V het privilege van een weekmarkt op donderdagen. 
35 1515  Karel V op 5 januari te Brussel ingezworen als Heer der Nederlanden. 
36 1515  George van Saksen verkoopt zijn rechten op Friesland aan Karel V voor 100.000 goudguldens. 
37 1516  Karel V,koning van Spanje 
38 1516  St. Catharinavloed 
39 1517  Hindeloopen ingenomen door Pier van Donia, bijgenaamd Grote Pier. Een boer uit Kimswerd, en piraat die zich allerlei titels toebedeelde: koning van Friesland, hertog van Sneek, graaf van Sloten, vrijheer van Hindelopen en kapitein-generaal van de Zuiderzee; had een enorme haat tegen alles wat Hollands was. 
40 1519  Eerste oorlog met Frankrijk. 
41 1520  Grote Pier overlijdt op 28 oktober in Sneek. 
42 1521  Rijksdag in Worms, waar Maarten Luther in de ban wordt gedaan. 
43 1524  Friesland erkent Karel V als landheer. 
44 1525  Slag bij Frankenhausen 15 May 1525 betekende het einde van de boerenopstanden o.l.v. Thomas Muenzer, waarbij 100.000 sneuvelden. 
45 1531  Maria van Hongarije benoemd tot landvoogdes van de Nederlanden. 
46 1533  Op Slot Dillenburg in het Duitse Nassau wordt de oudste zoon Willem geboren, die op elfjarige leeftijd het Zuid-Franse prinsdom Oranje en aanzienlijke goederen in de Nederlanden erft van zijn neef René van Châlon. De jonge Prins van Oranje groeit op aan het hof van Karel V in Brussel, om hem te vrijwaren van Duits-protestantse invloeden. 
47 1536  Groningen en Drenthe onderwerpen zich aan Karel V. 
48 1540  Benoeming Maximiliaan van Egmond, graaf van Buren, tot gouverneur van Friesland 
49 1548  De oprichting van een Bourgondische Kreits is de bekroning van Karels politiek om de Nederlanden in zijn greep te krijgen. Voor het eerst zijn zeventien Nederlandse gewesten (tien zuidelijke en zeven noordelijke, waaronder Friesland, het Groningerland, Gelre en de gebieden van de Utrechtse bisschop) in één verband verenigd. Stadhouders (plaatsvervangers van de vorst) komen aan het hoofd te staan van de gewesten. 
50 1549  Jan de Ligne, graaf van Aremberg, benoemd tot gouverneur van Friesland. 
51 1552  Pontiusvloed  
52 1555  Karel V doet troonsafstand van de Nederlanden. Filips II wordt Heer der Nederlanden. 
53 1558  Karel V sterft in zijn kloosterpaleis te Yuste. 
54 1559  Margareta van Parma Spaans gouverneur over de Nederlanden. 
55 1566  Hoge graanprijzen, met hongersnoden tot gevolg, leiden tot een geladen stemming in de gewesten. Een Verbond van (driehonderd) Edelen wendt zich tot de landvoogdes met een smeekschrift, waarin zij "moderatie' vragen: minder belasting, meer religieuze vrijheid. Een vooraanstaand adviseur van de landvoogdes, graaf Berlaymont, zou daarbij de beroemde woorden hebben gesproken: "Ce ne sont que des gueux.' ("Het zijn slechts bedelaars.') De woorden geuzen en geuzennaam vinden hier hun oorsprong. 
56 1566  Op 10 augustus wordt in de West-Vlaamse plaats Steenvoorde de eerste katholieke kerk geplunderd. Deze Beeldenstorm verspreidt zich in twee maanden over de Nederlandse gewesten. 
57 1567  De hertog van Alva wordt regent. De Prins van Oranje vlucht naar Duitsland. 
58 1567  Hoewel de rust inmiddels is teruggekeerd, arriveert in augustus een leger van 10.000 Spaanse en Italiaanse huurlingen onder leiding van de Hertog van Alva. Een speciale rechtbank _ de Raad van Beroerten (bloedraad)velt 1.100 doodvonnissen tegen "ketters'. 
59 1568  80-jarige Oorlog. Slag bij Heiligerlee. Egmont en Hoorn in Brussel onthoofd. 
60 1568  De slag bij Heiligerlee: Het was het begin van de Tachtigjarige Oorlog tussen geuzen en Spanjaarden, die in 1648 eindigde met de Vrede van Münster, waarbij Spanje de onafhankelijkheid van de Republiek der Verenigde Nederlanden erkende. 
61 1570  Allerheiligenvloed op 1 November: het zeewater stond tot voor de poorten van de stad Groningen en men ving bij Oosterhogebrug kabeljauw. In dat jaar verdronken in de provincie Groningen 9000 mensen en meer dan 70.000 'hoornbeesten' In Friesland komen 3000 mensen om.  
62 1572  Beleg van Haarlem. De Watergeuzen veroveren Den Briel. 
63 1573  Requesens landvoogd. Volksheldin Kenau Simonsdochter Hasselaer. Die van binnen [Haarlem] hadden ooc een cloecke vrouwe ende eerbaer weduwe, omtrent XLVI jaren out, Kennau genoemt, die dander vrouwen in allen noot aenvoerde ende met eenighe andere veel manlycke daden boven vrouwen aert bedreef op ten vijant, met spiessen, bussen ende sweert, als een man haer behelpende in vrouwelycke habijt.  
64 1574  De Slag op de Mookerheide.  
65 1576  Dood van Requesens. Don Juan wordt landvoogd. 
66 1578  Matthias van Habsburg wordt landvoogd. Hetzelfde jaar wordt Parma landvoogd. 
67 1579  Unie van Atrecht en Utrecht. 
68 1580  Filips II doet Willem van Oranje in de ban. 
69 1584  Willem Lodewijk wordt in oktober stadhouder van Friesland. 
70 1584  Willem van Oranje wordt op 10 juli in Delft vermoord. 
71 1585  Stadhouder Willem Lodewijk van Nassau sticht in Franeker een hogeschool. 
72 1593  Graaf Willem Lodewijk maakt zijn vermaarde tocht vanuit Emmen over het veen naar Roswinkel om zich in Boertange te verschansen. Toen die Willen Lodewijk in 1593 naar Roswinkel trok, legde hij vermoedelijk gelijkertijd de Emmerschans aan. Later werd over die schans een nieuwe, grotere schans aangelegd. 
73 1593  Drenthe gaat deel uit maken van de zeven verenigde Nederlanden, doch werd geen lid van de Staten Generaal. Het bleef als enige gewest zelfstandig onder toezicht van stadhouder Willem Lodewijk. Drost werd toen Casper van Ewsum. Wederom luidt er voor Drenthe een nieuw tijdperk in. 
74 1596  De overwintering van Willem Barentsz. en Jacob van Heemskerck op Nova Zembla. 
75 1600  Slag bij Nieuwpoort. De gouden eeuw. 
76 1600  Winschoter Hoogebrug lag bij Pekelborg. 
77 1602  Oprichting van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. 
78 1603  In Lutjegast wordt Abel Janszoon Tasman geboren. 
79 1607  Jacob van Heemskerck verslaat de Spanjaarden bij Gibraltar. 
80 1607  Zeer strenge winter. Zelfs de Theems is bevroren. 
81 1615  Op verzoek van Willem Lodewijk werd de Semslinie getrokken door Jans Sems. De grens tussen Groningen en Drenthe wordt een "feit". 
82 1619  Op 13 mei wordt Oldenbarnevelt op het Binnenhof onthoofd. 
83 1619  Batavia wordt gesticht door Jan Pieterszoon Coen. 
84 1620  De Friese stadhouder Willem Lodewijk overlijdt. Ernst Casimir volgt hem op. 
85 1621  Hugo de Groot ontsnapt uit Slot Loevestein in een boekenkist. 
86 1628  Piet Heijn verovert bij Cuba een Spaanse Zilvervloot. 
87 1629  Piet Heijn sneuvelt tegen de Duijnkerkers. 
88 1632  Ernst Casimir sneuvelt bij Roermond. Hendrik Casimir I wordt de nieuwe Friese stadhouder. 
89 1634  Eerste Kollumer Oproer. Ofke Haijes riep zichzelf uit tot 'capitain' van Kollum en ging "nae het huijs van Harmen Lubbes, roeper van den voors. dorpe Collum, ende daeruijt tegens wille ende danck van den selven Harmen de tromme gehaelt, de sleve geslagen, ende uijtroepingen veel volck bijeen gekregen heeft, de selve aanritsende 's Landtschaps middelen met hem gevangene (Ofke Haijes) te helpen tegenstaan.
Dat oock de gevangene ten selven tijde gesterckt met Jan Harckes, Drieus Aebes ende andere al trommelende van 't Westeijnde der voors. dorpe gegaen is nae Fop Claessens ende aldaer tegens danck van des selves huijsvrou ende dogter een van de Vaendels uijt 't gerechthuijs gehaelt heeft, ende dat hij alsdoen so als Capitain vaendrich ende trommelende met de rapaille langs de gebuijrte uijt het rechthuijs is gegaen.
Dat de gevangene ten voors.dage tegens den avond met vliegende Vaendel, ende Trommelslagh mede was gemarcheert doorden gebuijrte naar de huijsinge van den Ontfanger Jacob Rosema, ende deselve hadt helpen insmiten, opbreecken ende 't huijsraedd vernielen en plunderen. Dat de gevangene cum socius den Dienstboden van Rosema voornoembt hadden gevraeght, waer hij Rosema was, met de bij voeginge, so sij hem hadden, wouden sij hem in riemen snijden 
90 1639  Admiraal Maarten Harpertszoon Tromp verslaat de Spaanse vloot bij Duins. 
91 1640  Willem Frederik wordt stadhouder van Friesland. 
92 1647  Overlijden Frederik Hendrik. Stadhouder Prins Willem II. 
93 1648  Vrede van Munster, einde Tachtigjarige Oorlog. 
94 1649  Aanleg van de Zuidwending bij Veendam. 
95 1652  Jan van Riebeeck sticht de Kaapkolonie. 
96 1652  Eerste Engelse oorlog. 
97 1655  Aanleg van de Ommelanderwijk bij Veendam. 
98 1656  Rembrandt van Rijn wordt failliet verklaard. 
99 1664  Hendrik Casimir II wordt stadhouder van Friesland. 
100 1665  Tweede Engelse oorlog. 


1 2 3 4 Volgende»