KOOP-CONTRACT no.38 11 januari 1732 Nw.Pekela

Zijn personelijk gecompareert de E. ROELEF SJOURTS en zijn huisvrouw PIETERNELLE GRIMMINGA welke bekenden en verklaarden voor haar en haare erfgenamen steede vast en onwederroepelijk verkogt en overgedragen te hebben kragt deeses an E. HINDRIK EGBERTS en zijn huisvrouw MARIA JACOBS in de Nieuw Pekel A woonagtig een seeker halve stats veenplaats met de behuising daarop staande zoo geleegen ten Noorden in de Nieuwe Pekel A op no.8 nieuw aangelegt (zijnde de boekweiten moolen met alle desselfs toebehooren daar buiten geslooten) hebbende ter naaster swetten ten Westen PASTOR NEURSURD: ten Oosten LAMMERT HARMS en Cor Ten Zuiden het Heerendiep ten Noorden optrekkende nabuirige veenen gelijk alles met des selfs geregtigheeden privilegen lasten en swarigheeden daar op zijnde of mogende vallen aller gestalte het door verkoperen kan worden verdedigt. Verkoperen neemen aan het verkogte gemelt vrij te leeveren wagten en waaren voor alle actie en aanspraak daar op zijnde of mogende vallen. Koperen zullen bevoegt zijn het gekogte gemelt op primo maij 1732 aan te vaaren besitten gebruiken, verhuiren of verkopen en voorts alles daar meede te doen als een waar eigenaar met het zijne naa regten eenigsins is geoorlooft. Deese koop dan nu is geschiet voor een somma van duisent en vijfendertig Caroli gld. de g1d.20 stuivers bibegereet gelt. Dog bij de aanvaarding al den Koperen driehondert vijf en dertig gld. Betaalen en de overigen penningen gebruiken na vijve p.cento huire jaarlijks van maij tot maij en op maij 1733 hondert en op maij 1736 driehondert en op maij 1739 nog driehondert Caroli gld.met de huire van dien moeten opbrengen welke huire na aflossing van `t coopschat zal verminderen derhalven behoud verkoperen gemelte halve veenplaats en huis voor haar onveralieneert goed tot dat de laaste met de eerste penning sal zijn voldaan en betaalt. Ondertussen verhijpotiseeren verkoperen elk het? Bledum? voor vrije leverantie koperen elk --? voor schadeloose voldaat van coopschat opgemelt met de huire van dien alle haare hebbende en toekomende roer of onroerbaare goederen hoe of waar geleegen geene exempt om alle schade en actie vrijkost en schadeloos daar uit te mogen verhalen alles met submissie van alle hoge en laage regten gerigten parate reale exsecutie het sij in of buiten de vakantie met renuntiatie van alle regts exceptien Benef. En Behulp:deesen eenigsins contrarirende Bij sonder verwerpen sij Comparantinnen de vrouwelijke exciptie Sen: Cons: Vellej: et Auth: si quamulier. Opritig Oirkonde verteikening van Comparanten. en Getuigen welke waaren de E. H. RENGELS en ROELEF KIERS, in dato den 11 januari 1732.

(Bron: Genealogisch onderzoek van R. Kloppenburg)


10-10-2009