KOOP-CONTRACT No. 3 19 augustus 1726 Nw. Pekela.

Het is dit protocol dat volgt, na dat ik den 18 tien in mijn dienst bevestigt was: WILHELMUS THOMMENS predicant in de Nieuwe pekel A. Deese brief moet niet op fransijn, wijl se reets is te niete gedaan. Is gecompareert de E. JAN KOERTS meede caveerende voor sijne Huijsvrouw SWAANTIEN PIETERS, welke bekende en verklaarde voor haar en hare erven steede vast en onwederroepelijk verkogt te hebben aan de E. ROELEF SJOURTS, HINDRIK BOELENS en KORNELLIS EILDERS in qlte als Voormont en Voogden oover hare pupille bij JAN WOLTERS en MARTIEN JANS in echte geteelt een seekere behuijsinge met hare lusten en lasten staande op koopers in qlte eigenen gront, onder Num. Twee en twintig, wordende teegenwoordig van GERRIJT JANS MAJEN wijse bewoont, en sijnde reets van koopers zeedert Maaij 1700 ses en twintig aangevaart, Dese koop is geschiet voor voor de somma van honderd Car.gl. hijr van is reets vijf en twintig gl. betaalt sullende de ooverige penningen Allerheiligen 1700 ses en twintig verder voldaan worden. Het verkogte sal de verkooperen eigen en onveralieneert goed blijven tot dat de eerste met de laasten penning sal betaalt sijn. Neemen de verkooperen aan het verkogte vrij te leveren, wagten en waaren voor alle actie evictie en aanspraak: stellende hijr voor ten onderpand alle hare hebbende en toekoomende roerlijke en onroerlijke goederen, met Submissie van alle regten en gerigten, en renuntiatie van alle regts exceptien, deesen contrarierende Oirkonde. Comparanten houden in bij sijn, van de Eerw. Heeren prodstanten D. PHOEBUS THEMMENS en D. HARMANNEN STEGNERUS Actum in de Nieuwe pekel A. den l9den Aug: 1700 ses en twintig

(Bron: Genealogisch onderzoek van R. Kloppenburg)


10-10-2009