Contract nr 63 dd 9 mei 1747 Nw.Pekela, inzake verkoop stadsveenplaats

Persoonlik gecompareerd den E. JAN SJOURTS en GRIETJE PIETERS Ehel. alhier woonachtig. Welke verklaarde voor sig en hare erven te Pekel A verkogt op en overgedragen sulks doende door desen an de E. NANNE HINDRIX en JANTJE KLAASSEN Ehel. Hier mede woonagtig een geregte halve stats veenplaats gelegen ten Nieuwepekelle op no.50 Zuitk. Nieuw angelegde, Beswetten Oosten ROELOF GEERTS. Ten Zuiden de veenen nabuur gelijk. Ten Westen E. TROVIG? HINDRIX en Cons. Ten NOORDEN `t H. Hooftdiep, dit alles met zijn tegenwoordige en toekomende lusten en lasten so als door verkoperen is beseten, en door ankoops zelven kan worden verdedigt voor den soa van 1600. Dico sestien honderd Car.gld.vrije en gereet gelt, waar van op dato deser word betaalt de som van 1100 dico elfhonderd Car. gld. Door overneming van een versegelde rentebrief ten soa van 800 dico agthonderd Car. gld. Met de renten van vijftigCar. gld, welke de E. WOLTER EGBERTS en Cons. In qualite als voorstanders over `t minderjarige kint van wijlen ANTIE BERENTS en NANNIGJE EGBERTS over verkoperen (als zelvsche? enige? Angus? voor haar kinde JAN KLAASSEN en sijn vrou CORNELSJE JANS) hebben gehandeld, welke koperen als eijgen schulden annemen te betalen sullende de schulden 250 dico tweehonderd vijftig Car.gld. dienen tot motificering van een versegelde rente briev van tweehonderd Car.gld. met de renten ten som van vijftig Car.gld., welke BEREND KLAASSEN van verkoperen competeerden, waar van weder honderd en vijftig Car.gld. door koperen moeten worden betaalt an gemelde WOLTER EGBERTS. Voor sig selven, welke deselve aan genoemde BERENT KLAASSEN competeerde, wordende de overige honderd gld in contanten an genoemde BERENT KLAASSEN betaalt. Des verkoperen voor genoemde elfhonderd Car.gld. en opgenoemde creditoren elke voor haar quota met genieting van gemelde versegelinge ten vollen quiteren, sullende van de resterende vijfhonderd dico 500 Car.gld. op maij 1748 honderd op maij 1749 tweehonderd en op maij 1750 de laatste tweehonderd Car.gld. worden opgebragt (`t elke ---? me en de jaarlixe rente na 5 p.rento van `t niet opgebragte) tot hoelange `t verkogte verkoperen over onveralineert gaan: sal verblijven welke (na volle opbrenging van dese casti 500 gld.) an de E. WOLTER EGBERTS, voor `t verschot sijner penningen hun regt van onveralineerden eijgendom ten tijt van sijne betaling afstaan, koperen worden kragt deses bevoegt `t gekogte state als eijgen te anvaarde, sulks alles mede te doen wat een eijgenaar met `t zijnen. Verkoperen nemen op sich `t verkogte vrije te leveren wagten en waaren voor alle regten en anspraak seker over voor de gemaakte ?? zelve elk in solide gelijke koperen voor schadelose opbrenging van koopschatspenningen met de huiren? van over mede elke in solide verhijpothiseren alle hunne wedersijdse tegenwoordige en toekomende goederen te velde,deselve submitteerde an alle hoge en lage geregten en deselve parate reale excecutie met renunsiatie van alle strijdige regts exceptien en behulpenisse mede van de vrouwelijke Benef. Sen. Cons.Vellij en Auth. Si en Milier van wier inhouden wel verklaarde geinformeert te sijn. Dus opgerigt en ten goede trouwe vertekent van Comparanten en getuigen welke waren de E. JAN ENGELS en ALDERT DERX Nieuwe Pekela 9 maij 1747.

(Bron: Genealogisch onderzoek van R. Kloppenburg)


18-10-2009