Contract nr 345 dd 24 februar 1742 Nw.Pekela, inzake erfenis

Verdeling nalatenschap van de overleden vrouw HINDRIKTIEN DERKS gehuwd met ARENT CIJRS. Dit zijn de ouders van KIJR ARENDS en JANTIEN SJOURTS. De erfgenamen zijn: KLAAS PEETERS, ROELF PIETERS, JAN SJOURTS en GRIETIE PIETERS, BEERENT KLAASENS en MARGIJN PIETERS. ROELF GEERTS SCHUIRINGH en LUBBEGIJN PIETERS. Er moet wel een uitzonderlijke relatie hebben bestaan tussen de fam. PIETERS en de overleden moeder HINDRIKTIEN DERKS. Getuigen: CORNEELIS EILDERS, JURJEN CHRISTIAANS Persoonlik Gecompareert D. E. AREN'T CIJRS ter Eender zijde) De welke bekende en verklaerde kragt Deeses met mijn overleeden vrouwe HINDRIKTIEN DERKS Haer nalaaten kinderen een vrindelijk ackkoord, ofte afhandelinge beslooten te Hebben voor Ewigh en Erflijk van Haer moeders Nalatenschap ( met kinderen Naamentlijk ROELF PIETERS als Soon: En D E: CORNELIS JACOBS: en Sijn Huisvr. JANTIE CLAASENS: De Compareerde en Caveerende voor onse Susters: en Broers: van onse Overleeden vaader als Soon: Naamentlijk KLAES PEETERS: En. D E: JAN SIOURTS: en Zijn Huisvr. GRIETIE PIETERS: als Dogter: en D E: BEERENT KLAASENS: En Zijn Huisvr. MARGIJN PIETERS: als dogter: En D E.ROELF GEERS SCHUIRINGH: en zijn Huisvr.LUBBEGIJN PIETERS als Dogter), Ende E. KIJR ARENTS en zijn Huisvr. JANTIEN SIOURTS als Halfbroer en Soon: ter ander Zijde: Die Hijr te Saamen meede Compareerden En Dit meede accepteerden te Saamen woonagtigh in De Niew Peekel A voor (Eerst) Sullen Even genoemde kinderen genieten alle Des Moeders lijfs toe Behooren niets uijtgesondert, en de moeders sit Plaetze in De kerke van Niew Peekel A tot Haer regt: ten (twieden) Sullen sij Nog genieten tijn alle minder als De Helfde van het ongesneeden linnen, ten derde Een seeker Koop Brief over JAN SIOURTS en zijn vrouws huis Bewoonde Behuisinge en Plaetse Soo groot en klein alse tewoordig is liggen: de met Sijn verscheenen rente in Zijn volle kragt: om anstonts het regt van Dien te moogen Beuren en kragt Deesen wordt Geceedert een an even genoemde ses kinderen an getransporteert: Soo Dat Even Genoemde kinderen ijder voor Sijn Seste Part Daer voor Eerst uijt allen en moogen genieten een Somma van Twie Hondert gulden Segge (200) Carol:guldens)( en Des Sels in Soolidums: verscheenen Renten) Na quota, Porstiete Saamen Sullen moeten gebruiken tot de Daats onkosten en verder kosten en het overige ofte Mindere Sullen in Solidum moeten vereffen tot Profijt of Schaade. (en an de ander zijde sal Eerst genoemde vaader of ARENT KIJRS uijt eeven genoemde verkoopbrief: over JAN SIOURTS en zijn vrouw Eerst moogen genieten Een Somma van Twie Hondert gulden gereet en vrie gelt: op maij 1742 en sal JAN SIOURTS het moogen op rente Behouden na vijve Prosento Guldens voor het Hondert. Rente: en Sal met een vierendeel jaers Bevoorens De verschijndagh opsegginge losbaar zijn: en Het Overijge goed zijn Naeste Erven Ewigh en Erflijk Behouden: Dit aldus Beslooten in goeden vrintschap: en in verband: van alle onse Goederen te verhijpotizeeren an weerscanten tot Naer koominge van Dit Contract om alle Schaade en onkostinge Deeser angaende Daer uijt te moogen verhaalen met Submissie van alle Hooge en Laage gerigten en regten met renuntiatie van alle regts Exceptien ofte Eenige Behulpenissen Die Hijr teegen mogten strijdig Zijn aldus gedaen in Oprigte waerheijd. Oorkonde vertiekennge van alle weederzijts Comparanten en Getuigen De welke waaren D E. CORNEELIS EIDERTS en D E. JURJEN CHRSTJAANS in Dato Niew Peekel A: Den 24 Febr.l742

(Bron: Genealogisch onderzoek van R. Kloppenburg)


18-10-2009