Contract nr 116 dd 20 januari 1740 Nw.Pekela, inzake verkoop stadsveenplaats met huis

JAN SJOURTS en GRIETIE PIETERS verkopen aan zwager en dochter JAN CLAASEN en CORNELISJE JANS een halve stadsveenplaats met een huis perceel no.48. Dit perceel heeft JAN SJOURTS van zijn vader geerfd (nalatenschap no.175 d.d.1727). Sijn personelijk gecompareert de E. JAN SJOURTS en zijn huisvrouw GRIETIE PIETERS welke bekenden en verklaarden voor haar en haare erven gecedeert en getransporteert te hebben een seeker halve statsveenplaats met de behuising nagel en eerdvast daar op staande zoo tegenwoordig door JAN CLAASEN word bewoont en gebruikt. Uitgenomen het heem met de hutte aan haar Swager en dogter JAN CLASEN en CORNELISJE JANS Echteluiden zijnde geleegen in de Nieuwe Pekel A op no. 48 Suitkant Nieuw aangegt hebbende ter naaster swetten ten Oosten JAN BEERENTS en Cons. Ten Westen ROELF GEERTS ten Noorden het Heeren diep ten Zuiden opstrekkende nabuurige veenen gelijke alles met der selfs geregtig heeden privelegien lasten en swarigheeden daar op zijnde of mogende vallen aller gestalte door transportanten kan worden verdedigt welke aanneemen het getransporteerde vrij te leeveren wagten en waarenvoor alle actie en aanspraak daar op zijnde of mogende vallen, laastgenoemde comparanten zullen het getransporteerde aanstonts aanvaarden besitten gebruiken verhuiren of verkopenen voorts alles daarmeede doen als een waare eigenaar met het zijne naa regte eenigsints geoorlooft is.

Deese overdragt is geschiet voor een summa van sestijnhondert en vijftig Car gld.zevenhondert Caroli gld. Reets betaalt zijnde zoo quiteeren transportanten laatst genoemde comparanten daar voor mits deesen de resteerende neegenhondert en vijftig Caroli zullen laastgenoemde comparanten naa vijve procents huire jaarlijks gebruiken te weeten ses jaaren onopseggelijk en naa omme komst van gemelte ses jaaren hondert Caroli gld. Jaarlijks van de hoofsomma moeten aflossen en naa aflossing van dien sal de jaarlijkse huire verminderen. Stellende transportanten elk in `t solidum voor de vrije leverantie laatst genoemde comparanten elk in `t solidum voor capitaal opgemelt met de huiren van dien ten onderpand alle haare hebbende en toekomende roer of onroerbare goederen hoe of waar geleegen geene exempt en `t getransporteerde in specie waar aan geen eigendom sullen hebben tot dat de laatste met de eerste pennink is voldaan, met submissie van alle hoge en lage regten gerigten parate reale executie met renunciatie van alle regts exceptien Benes; en behulp; deesen eenigsints contrarierende. Opritig Oirkonde verteikening van comparanten en getuigen welke waaren. E. EPPE HINDRIKS KRONENBURG en LUDOLF REMMERS in dato den 20 januarie 1740.

(Bron: Genealogisch onderzoek van R. Kloppenburg)


18-10-2009