Contract nr 302 dd 7 januari 1736 Nw.Pekela, inzake verkoop stadsveenplaats met huis

ARENT KIERS en HINDRIKJE DERKS verkopen een stadsveenplaats met een huis aan JAN SJOURTS en GRIETJEN PIETERS voor een bedrag van 1500 Car.gulden. ARENT KIERS en HINDRIKJE DERKS zijn de ouders van KIJN ARENTS.
Sijn personelijk gecompareert de E. ARENT KIERS en zijn huisvrouw HINDRIKJE DERKS in de Nieuwe Pekel A woonagtig welke bekenden en verklaaren voor haar en haare erven steede vast en onwederroepelijk verkogt en overgedragen te hebben kragt deeses aan de E. JAN SJOURTS en zijn huisvrouw GRIETJE PIETERS meede in de Nieuwe Pekel A woonagtig een seeker stadsveenplaatse zoo te veen als te velde heide en weide op no. 28 Suitkante Nieuw aangelegt met de behuising nagel en eerdvast daar op staande hebbende ter naaster swetten ten Oosten HARM SPEELMAN, ten Westen ROELEF SJOURTS en Cons .
Ten Suiden de Berlage sloot ten Noorden het Heerendiep alles met des selfs geregtigheeden privilegien lasten en swarigheeden daarop zijnde of mogende vallen, aller gestalte door verkoperen kan worden verdedigt,

Verkoperen neemen aan verkogte genoemt vrije te leeveren wagten en waren voor alle actie en aanspraak daar op zijnde of mogende te vallen.

Koperen zullen bevoegt zijn 't gekogte op prima maij deeses jaars aan te vaarden besitten, verbruiken verhuiren of verkopen en voorts alles daar meede te doen als een ware eigenaar met het zijne naa regte eenigsins geoorlooft is.

Deese koop dan nu is geschiet voor een somma van vijftijn hondert Caroli gld.de gld. 20 stuvers tros gereet gelt, dog op maij deses jaars sullen koperen hondert Carole gld.
Van dit coopschat opbrengen en de overige penningen zullen koperen naa vijve ten hondert huire jaarlijks drie jaren lang onopseggelijk behouden en naa verkoop van deese drie jaaren alle jaaren op maij tweehondert Caroli gld.
Van 't coopschat boven de huiren moeten opbrengen en sal naa aflossing van 't coopschat de jaarlijkse huire verminderen. Derhalven behouden verkoperen het verkogte voor haar onveralieneerd goed tot dat de laatste met de eerste penning zal zijn voldaan en betaalt.
Ondertussen verhijpotiseeren verkoperen elk in 't solidum voor de vrije leverantie koperen elk in `t solidum voor capitaal gemelt met de huiren van dien alle haare hebbende en toekomende roer of onroerbare goederen hoe of waar geleegen geene exempt om alle schade en actie vrij kost en schadeloos daar uit te mogen verhalen alles met submissie van alle hooge en lage regten gerigten parate reale exsecutie met renuntratie van alle regts exceptien Benef; en behulpenissen desen eenigsins contrarirende oprigtig Oirkonde vertekening van comparanten en getuigen welke waaren de E. JAN HINDRIKS en HINDRIK JANS in dato den 7 januarie 1736.

(Bron: Genealogisch onderzoek van R. Kloppenburg)


18-10-2009