Contract nr 35 dd 10 januari 1732 Nw.Pekela, inzake verkoop schuit

JAN SJOURTS verkoopt zijn schuit aan ROELEF BOELES voor een bedrag van 450 Car.gulden en twintig stuivers. Getuigen: JAN HINDRIKS, JURRIJN CRISTIAANS. Is persoonlijk gecompareert de E. JAN SJOURTS ter Pekel A woonagtig welke bekende en verklaarde voor hem en zijne erfgenamen steede vast en onwederroepelijk verkogt en overgedragen te hebben kragt deeses an de E. ROELEF BOELES een seeker angeborde tasse met zeil treil anker touwen ec. Soo als door verkoper selfs bevaren is.

Verkoper neemt aan gemelte tassche vrij te leeveren wagten en waaren voor alle actie en aanspraak op alle havenen wateren en stromen of waar het ook sou mogen weesen of soo voor dato van verkoping daarover mogte zijn geweest, deese koop dan nu is geschiet voor een somma van vierhondert en vijftig Caroli gld. te gld. 20 stuvers tros om op volgende wijse te betaalen voor eerst hondert gelijke gld. betaalt zijnde zoo word koper daar voor mits deesen in zoo verre gequiteert en op Middewinter 1732 een termijn van vijftig gelijke gld. En soo vervolgens alle jaaren op den selfden dato een gelijke termijn van vijftig Caroli gld. Tot dat de laaste met de eerste penning sal zijn voldaan en betaalt derhalven behoud verkoper deese tasse voor zijn onveralieneert goed tot de tijd van volle betaaling van alle coopschats termijnen, om de selve in kas van wanbetaaling deselve weederom te mogen aanvaarden op alle haavenen wateren en stromen of waar het ook mogte weesen om dan daar meede te doen als na scheeps regt geoorloofd is.

Ondertussen verhijpotiseeren verkoper voor vrije leverantie koper voor schadeloose voldaat van coopschats termijn opgemelt alle haare hebbende en toe komende roer of onroerbaare goederen hoe of waar geleegen geene exempt om alle schade en interesse vrij kost en schadeloos uit te mogen verhalen alles met submissievan alle hooge en lage regten gerigten parate reale exsecutie ('t zij in of buiten de vacantie) met renuntiatie van alle regts exceptien Benef: eb Behulp. deesen eenigsins Contrarirende. Op rigtig Oirkonde vertekening van comparanten en getuigen welke waaren de E. JAN HINDRIKS en JURRIJN CHRISTIAANS in dato den 10 jan. 1732.

(Bron: Genealogisch onderzoek van R. Kloppenburg)


18-10-2009