Contract nr 226 dd 13 november 1729 Nw.Pekela, inzake de aankoop van een stadsveenplaats.

Door JAN SJOURTS en GRIETIEN PIETERS is een halve stadsveenplaats gekocht aan de zuidzijde gelegen, voor een bedrag van 1500 Car.gld. Van HINDRIK JANS en ELSIJN ALBERTS. Deze koop wordt getransporteerd aan GOSEN GROENWOUWT en zijn huisvrouw als een onderpand. De betaling is vast gesteld op 2 x 200 gld en 4 x 250 gld. Totale aflossing in 6 jaar inclusief rente. Merkwaardig is dat het bedrag niet klopt met het verkoop bedrag van 1500 gld. Den 13 nov zijn perzonelijk gekompareert de E. HINDRIK JANS en ELSIJN ALBERTS ehe luiden in de N.Pekel A woonachtig welke bekenden en verklaarden voor haar en haare erfgenamen steede vast en onwederroepelijk verkogt en overgedragen te hebben gelijk zij doen door desen an de E. JAN SJOURTS en GRIETJEN PIETERS Ehe luiden meede in de N.Pekel A woonagtig een halve stadsveenplaats an de zuitzijde geleegen, hebbende ter naaster swetten HINDRIK EERTWIJNS ten westen, ROELOF GEERTS (EPPING) ten oosten, Ten noorden uitstrekkende an 't Heeren diep, en ten zuiden nabuirige, welke koop is geschiet voor een somma van vijftijn hondert Caroli gereet gelt om aenstonts bij de aanvaarding te betalen, weshalven koper zal bevoegt sijn het gekogte dadelijk aan te varen besitten gebruiken en verhuiren of verkoopen, zoo als een ware eigenaar met zoodanig goed als na regte geoorlooft is te doen, voorts zullen verkooperen dit verkogte vrij leveren wagten en waaren voor alle actie en anspraak zoo daarop eenigzints zullen kunnen worden gepretendeert in en voor alle gerigten schadeloos.

Eindelijk word den inhoud deeses in zijn volle kragt getransporteert an GOSEN GROENEWOUWT en zijn huisvrouw als een onderpant, welke hyr op veertijn hondert Caroli gld hebbe geschoten na vijf gelijke gld percent tot voldoening van opgemelte koopschat, opvolgend conditien, als voor eerst dat JANS SJOURTS en GRIETIE PIETERS sig verbinden om op St. Marten 1730 tweehondert Caroli gld met de renten van dien, en dan ten tweeden op St. Marten 1731 weederom twee hondert Caroli gld met de renten van dien en dan vervolgens de vier laaste jaaren alle jaaren op den selfden dato tweehondert en vijftig Caroli gld met de renten van dien weederom te voldoen en te betalen tot dat de laste met de eerste penning zal zijn voldaan en betaalt, stellende voorts in solidum voor schadelose voldaat van capitaal op gemelt en de renten van dien, deese gekogte halve veenplaats met een verseegeling over JACOB EGBERTS ten onderpant en voorts alle haere hebbende en toekomenende roer en onroerlijke goederen hoe of waar geleegen geene exempt om alle schade en intresse deesen angaande vrijkost en schadeloos daaruit te mogen verhalen hijr bij laat sig JAN JANS SPEK als selfs schuldige borge in alles onder submissie van alle hoge en lage regten gerigten parate reale executie, 't sij in of buiten de vakantie, met renuntiatie van alle regts exceptien benef: en behulpenissen deesen eenigsints contraverende besonderlijk de exceptie Sen: Cons: Velles: et Auth: Codi cilli Siqua Mulier van welkers effect zij comparantinne verklaarde wel geinformeert te zijn. Ter versegeling belijet getuigen waren de E. GIJSE CLAASENS en ROELOF BOELES.

(Bron: Genealogisch onderzoek van R. Kloppenburg)


18-10-2009