Contract nr 184 dd 2 januari 1728 Nw. Pekela, inzake verkoop stadsveenplaats

Door JAN SJOURTS en GRIETIE PIETERS is verkocht een halve stadsveenplaats nr.37 voor bedrag van 1000 Car.gld. aan JACOB EGBERTS en AALTIEN JANS. De betaling werd geregeld met 300 gld contant en 700 gld doormiddel van aflossing van 100 gld jaarlijks met een rentepercentage van 5%. Sijn persoonlijk verscheenen de E. JAN SJOURTS en GRIETIE PIETERS Ehl.van de Booven Pekel A. welke bekenden voor haar ende hunne erfgenaamen steede vast en onweederroeplijk verkogt open oovergedraagen te hebben (sulx doende kragt deezes) aan de E. JACOBUS EGBERTS en AALTIEN JANS Ehl. (welke meede comparerende dit accepteerden) een seekere halve veenplaats op stads gront no 37 swettende ten Noorden aan het veen van JAN FAKENS aan `t Heeren Diep ten Oosten, ten Zuijden aan ROELOF SJOURTS, en ten Westen met nabuiren gelijk. Alles met desselfse geregtigheeden, lasten en swaarigheeden, daar op sijnde of moogende vallen. alleegestalte het selve van verkooperen kan worden verdeedigt.

Kooperen sullen bevoegt sijn deese halve plaats voort aantevaarden, te besitten, gebruijken, verhuiren, weederom verkoopen en voorts alles daar meede doen, wat een eijgenaar met soodane goet eenigsints naar Regten geoorloft is. meede sullen verkooperen deese plaatse vrij bezien, wagten en waaren voor alle actien en aanspraake soo daar op eenigsins soude koomen worden gepretendeert, in - en voor alle Gerigten schaadeloos. Welke koop dan is geschiet voor een somma van duisent (dico 1000) Car:gld. (gereet geld) en waar van verkooperen voort driehondert. gl ontfangen hebben gelijk se kooperen voor deesen quiteeren maar van de ooverige seeven hondert gl: sullen de kooperen in plaatse van rente aan den verkooperen huire geeven en dat waa vijf precento, en dan van nieuwjaar tot nieuwjaar hondert gl: (of meer moogen) aflossen met sooveel huire als na quota van voorgenoemde rente kan gereekent worden: dog met deese voorwaarde dat de verkooperen geen magt sullen hebben om deese geheele somma te gelijk aan den kooperen (voor de tijt van seeven jaren) op te leggen maar (jaarlijx) alleen een termijn van hondert gt 't welke hondert gt: dan ook aan weerkanten (een vierendeel jaars opseggen van te vooren) sal vrij en losbaar sijn, om te moogen en moeten aflossen met de verschiene rente van dien onder tusschen sal het verkogte verkooperen onveralieneert goet blijven tot dat de eerste met de laaste penning sal voldaan sijn,

Verkooperen stellen voor vrije leverantie, en kooperen voor schaadeloose betaalinge van weerkanten ten onderpant alle hare hebbende en toekoomende goederen roer- en onroerlijke, geene hare of waar geleegen exempt en het verkogte in specie met renuntiatie van alle regten-Exceptien, Beneficieren over behulpenissen hijr teegen en eenigsins contrarierende. En verwerpen bij vrouwen Ces Cen: Sent Cons.: Vell: Auth: si quamulier. Waar van sij wel onderrigt waaren. Oirconde verteekeninge in bijsijn van de E. DERK JACOBS en HINDRIK JANS als getuigen Nieuwe Pekel den 2 januari 1728.

(Bron: Genealogisch onderzoek van R. Kloppenburg)


18-10-2009