Contract nr 121 dd 24 nov. 1724 Nw.Pekela, inzake verpachten van een huis met tuin

JANNES WILLEMS en SWAANT'JE SJOURTS verpachten aan MARRICHJEN JANS weduwe van JAN WOLTERS een huis met stadsgrond in de Beneden Pekel A. Deze heeft hier 2 gl. voor betaald. Sijn gecompareerd de E. JANNES WILLEMS en SWAANTJE ROELEFS Eheluiden ter Pekel A woonagtig bekennende en belijdende an de E. MARRICHJEN JANS weduwe van wijlen JAN WOLTERS voor de tijd van sesagter een volgende jaren van deses dato af anvang sullen nemen in een stede-vaste maniere van versettinge verpagt op en overgedragen te hebben hare behuisinge met tujn sijnde stads grond in de Beneden-Pekel A met alle desselfs vrij-en geregtigheden servituten en swarigheden invoegen door verpachtenaren kan worden verdedigd, hebbende het diep ten Noorden, ANDRIE JANS erfgenamen ten Oosten, DOCTOR THEODORI ten Zuiden, GOOSSEN GEERTS ten Westen ter naaster swetten: welke verpachtinge is geschied voor een summa van vierhonderd gl. Dewelke an de verpachtenaren sullen strecken tot betalinge van sodane twee capitalen driehonderd en seventig gl. Als pachtenaarsche van de verpagtenaren volgens 2 verzegelingen in dato den 18 nov. 1718 en den 7 jan. 1724 waren competeerende, met agterstallige renten van dien sullende derhalven dese gemelte verzegelingen ten opsigte van de verpagtenaer kragt deses sijn gemortificeerd maer tegens andere credi borg in cas van evictie in volle kragt blijven. Voorts is geconditioneerd dat verpagtenaren dese verpachtede behuisinge en tujn gedurende gestelde pacht-jaren anving sullende nemen van dato dese af en eijndigen op den 24 november 1730 meijer wijse sullen gebruiken en jaarliks op meij boven grondpacht betalen een summa van twintig gl. als mede dat verpagtenaren na expiratie der jaar malen de vrijheid sullen hebben na een opsegging een half jaar voor de verschijndag gedaan, dit verpachtede weder in te lossen, in welke geval dese vierhonderd gl. Pachtpenningen met het gene geduirende dese jaarmalen door pachtenaarsche an de behuisinge mogte sijn verbeterd op een termijn te gelijk sullen worden gerestitueerd voor de vrije leveringe wachtinge en waringe stellen verpagtenaren ten onderpand alle hare hebbende en toekomende roer en onroerelike goederen gene hoe of waar gelegen exempt.

Verder bekenden comparanten an gemelte MARRICHJEN JANS verkoft en ter presentie van beneden-staande getuigen van hand tot hand overgelegd te hebben na gespecificeerde mobile goederen bestaande in 2 bedden 1 buiz 1 deekig 3 kussens 1 peul 2 wijtels 1 laken 1 ketel 1 aker 1 solvat 2 kommen 10 schotels 7 tinnen lepels 1 ketten in de heert 1 assche-schup 1 tange 3 stoelen l ijseren pot 2 tafels 1 kiste 1 karn 1 melktijne 1 vattie 1 spiegel 1 teemse 6 potten en een panne met een deurslag, met een koe loij en sulks voor een summa van 14 gl. Dewelke verkoperen bekennen ontfangen te hebben en kopersche dieswegen quiteeren sullende dese genoemde mobilia door verkoperen ter leen worden gebruikt en na wedergeving der gemelte 14 gl. Ten allentijden weder in eijgendom besitten en behouden. Oprigtig oirconde ondertekeninge present CORNELIS EIJLDERS en JURJEN JANS als getuigen, Actum Nieuwe Pekel A. den 24 november 1724.

(Bron: Genealogisch onderzoek van R. Kloppenburg)


18-10-2009