Contract nr 288 dd 17 januari 1763 Nw.Pekela, inzake verdeling nalatenschap

Het contract heeft betrekking op de verdeling van moeders nalatenschap. Uit de akte blijkt dat moeder waarschijnlijk voor haar dood de kinderen al geld had gegeven, zodat een wisseling onderling moest plaats vinden. Kijken we naar de geboorte datum van moeder en de datum van het contract dan is er een verschil van ongeveer 100 jaar. Onenigheid kan de oorzaak geweest zijn over de verdeling van moeders nalatenschap. In dit contract worden SWAANTIEN SJOURTS en JURRIE N ROELOFS niet genoemd. SWAANTIEN SJOURTS was in 1718 gehuwd en is in 1721 overleden In de doopboeken hebben wij geen kinderen kunnen vinden die zouden kunnen delen in moeders nalatenschap. JANTIEN SJOURTS, gehuwd met LUCAS CLAESSENS, was op dat moment reeds weduwe. JANTIEN SJOURTS huwde op 31.07.1763 met HENDRIK GOOSSENS. De vrouw van HINDRIK SJOURTS wordt niet genoemd. HINDRIK SJOURTS is een half broer, de naam had eigenlijk moeten zijn HINDRIK JANS. JAN SJOURTS is wel aanwezig maar heeft geen verplichtingen ten opzichte van de anderen. 1 ROELOF SJOURTS betaalde aan HINDRIK SJOURTS f 19 - 9 st - 0 d 2 JANTJE SJOURTS betaalde aan HINDRIK SJOURTS f 19 - 9 st - 0 d 3 JANTJE SJOURTS betaalde aan ROELOF SJOURTS f 4 -10 st - 0 d 4 JANTJE SJOURTS betaalde aan POORTMAN SJOURTS f 5 - 0 st - 0 d 5 ROELOF SJOURTS betaalde aan POORTMAN SJOURTS f 5 - 0 st - 0 d Getuigen waren: ALLERT HINDRIKS VENSTER en DIETER ROELOFS Deze behoeft niet op te francijn. Personelijk gecompareert en verklaeren de E. JAN SJOURTS meede caverende voor sijn huijsvrouw, ROELOF SJOURTS ook mede caverende voor sijn huijsvrouw, POORTMAN SJOURTS mede caverende voor sijn huijsvrouwe.

De E. JANTJE SJOURTS weduwe van wijlen LUCAS CLAESSENS en HINDRIK SJOURTS als gesamentlijke erfgenamen van haar moeder CORNELISSIJN JANS HAGEN: welke bekenden en verklaarden voor zig en hare erfgenamen dat ze over de geheele boedel van hare moederlijke nalatenschap zo wel van het eene als het andere niets uitgesondert een minnelijk accoort hadden ingegaan gelijk zij berigten door desen.

Vooreerst dat de E. ROELEF SJOURTS zal uitkeren aan HINDRIK SJOURTS een somma van 19 glden 9 stuivers: dico negentijn gld neegen stuivers.
Ten 2 den zal JANTJE SJOURTS aan HINDRIK SJOURTS uitkeeren een gelijk porceel van neegentijn glden en neegen stuivers.
Ten 3den zal JANTJE SJOURTS aan de E. ROELEF SJOURTS betalen vier gld 10 stuivers f 4-10-0.
Ten 4den zal JANTJE SJOURTS betalen aan E. POORTMAN SJOURTS vijf gld f 5-0-0.
Ten 5den zal ROELEF SJOUJRTS betalen aan E. POORTMAN SJOURTS vijf gld f 5-0-0.

Sijnde dese porceelen reeds door hen onderling uitgekeert, waar mede de geheele boedel is vereffent en geliquideert en zij gezamentelijk elkanderen onderling quiteren: en verklaren uit dien hoofde geene pretensien op elkanderen moge te hebben, maar elkanderen in het gerusse posses van eijgendom van elks toegedeelde goed zo nu als reeds bevorent geschied, te mainteneeren, en te gearanderen: met subneffen van hare personen en goederen aan alle hoge en lage regten, gerigten en desselven parate reale executie met reminstratie van alle strijdige regts exceptieen, beneficien of behulpnissen desen eenigsins contrarierende en speciale afstand van het Benef. Sen. Conti. Vell Auth: si gaan quamulieren: aldus opgerigt en verteekent van comparanten en getuigen welke waren de E. ALBERT HINDRIK VENSTER, DIETERT ROELFS, Niewe Pekel A den 17 januarij 1763.

(Bron: Genealogisch onderzoek van R. Kloppenburg)


18-10-2009