Contract nr 175 dd 5 juli 1727 Nw.Pekela, inzake vastleggen nalatenschap

SJOURT ROELFS en CORNELISKE JAN
S laten vastleggen hun nalatenschap aan de kinderen. SWAANTIEN SJOURTS wordt niet genoemd in het contract. Ze was reeds overleden in 1721. ( zie contract no.36 dd 11 februari 1721). Sijn persoonlijk gecompareert de Eerbare SJOURT ROELFS en CORNELISKE JANS Echtl: alhijr woonagtig welke verklaarden, dat sij tot onderhoudinge van vrientschap onder hare kinderen en voorkoominge van alle verschil, soo na compararanten ooverlijden wagtend de scheidinge van hare naa te laatene goederen onder deselve soude komen ontstaan, te raade waaren geworden met toestemminge van hare kinderen deese naavolgende erfscheidinge op te richten en aan ider derselve sijn aandeel van hare vaste goederen uijt te wijsen, om erflijk bij deselve behouden te worden; invoegen hijr vermelt wort. Ten eersten sal JAN SJOURTS erflijk genieten een plaatse op no.48 aan de Zuijtkant neder Pekel A geleegen en een halve plaatse op no.37 aan de Noortkante met nog eenige mobile goederen bij hem ontfangen te zaamen getaxeert op een somma van drie duisent en een hondert Car.gl.

Ten tweeden sal ROELF ZJOURTS voor sijn aanpart hebben een plaatse aan de Noortkante op no.32. met nog eenige mobile goederen meede bij hem genooten te zaamen gewaardeert op een somma van twee duisent en sevenhondert Car.gl.

Ten derde is aan POORTMAN SJOURTS toegedeelt de halve plaatse op no. 24 aan de Zuijtkante met de behuijsinge daar op staande en nog een halve plaatse op no.53. mede aan de Zuijtkante, te zaamen gereekent op een somma van tweeduijsent en neegen hondert Car.gl:

Ten vierden is aan JANTIE SJOURTS toegeweesen de plaatse op no.l0 aan de Noortkant gelegen met de behuisinge daar op staande, en de moolen, gewichten en de schaalen daar in worden bevonden, en daren booven een halve plaatse op no 24 aan de Zuijdkante geleegen (waarvan de andere half scheid met de behuisinge daar op staande aan haar broeder POORTMAN ZJOURTS is toegedeelt) te zaamen begroot op een somma twee duisend en neegenhondert gl:

Ten vijfden sal HINDRIK SJOURTS voor, sijn aandeel genieten een halve plaatse aan de Zuitkant op no. 20 met nog een halve plaats op no.22, de hooiwagen genaamt en de halve plaatse aan de Zuitkant op no.53 (waar van de ander halfscheit sijn broeder POORTMAN ZJOURTS is toegedeelt) te zaamen gewaardeert op een somma twee duisent en seshondert gl. Hijr meerend is geconditioneert dat de kinderen van boovengen: comparanten, die wijke tusschen HINDRIK BOELES en de plaatse de hooiwagen genaamt ) indien het regt en de nootsaak sulx vereischte) gesaamentlijk sullen gehouden zijn deselve neevens haren jongsten broeder te graaren.

Insgelijx is mede bedongen, dat de beide broeders POORTMAN en HINDRIK, wanneer se koomen te trouwen soo wel als hare andere broeder en suster een pak nieuwe kleederen uijt den boedel sullen trekken.
Ook nog daren booven elk vijf en twintig Car.gl. in plaats van een vragt turf, die de andere kinderen is toegedeelt.

Verders is vastgestelt dat, indien een of andere kint sonder kinderen mogte versterven, dat dan sijne toegedeelde erfgoet weederom aan sijne ouders sal revolreeren. Door gemelte conditien dan naagekoomen zijnde, bekennen comparanten de verdeelde goederen aan hare kinderen daadelijk oovergedraagen te hebben om se erflijk te besitten te behouden en voorts daar meede te doen als eigenaaren naar regten bevoegt sullen zijn. Insgelijx bekennen en belijden hare kinderen de Eerbare JAN, ROELEF, POORTMAN, JANTIEN en HINDRIK ZJOURTS die hijr meede compareerden voor haar en hunne erfgenaamen deese scheidinge en deelinge geaccepteert en toegestemt te hebben, en ten allen tijde van waarde te sullen houden.

Beloovende inmiddels de kinderen voor hun selven, als ook voor hunne erfgenaamen tot onderstant van hunne beide ouderen, of bij versterf van de eene aan de langst leevende van dien, jeder van soodaanig capitaal, als deselfs toegedeelde portie booven de somma van tweeduisent gl: bedraagt jaarlijx op maaij de rente na vijf ten hondert te betalen, waar van het eerste jaar rente beginnende op maaij 1726 om maaij 1727 sal worden voldaan. Sullen ook dese capitalen vrij en losbaar sijn, en aan de ouderen na een opsegginge van een vierendeel jaars voor de verschijndag, moeten worden opgebragt.

Voorts is gestipuleert, dat indien der comparanten vader en moeder of te eene der selven door een onverhoopt toeval van hare inkomsten niet konden leeven, of behoorlijk bestaan, ider kint, of sijne erven , dan booven sijne jaarlijxe rente aan de selve gedurende haar leeven 's jaarlijx op allerheiligen sal moeten opbrengen een somma van vijf en twintig Car. gl. Tot verseekeringen van deese gementioneerde capitaalen, en de promte betaalinge der rente van dien als mede van de bedongen is, stellen voorts de kinderen als ider hare toegedeelde goederen. In 't bijsonder en alle hare verdere goederen in 't gemeen ten onderpant, om daar uijt te betaalen `t geene sij schuldig sijn. Eindelik sullen de gemelte capitalen voor so verre als sij iders portie van twee duisent guldens (die van de ouderen tot een houwlijx goet gegeeven zijn) te booven gaan en waarvan de jaarlijxe rente betaalt sal worden waar der beide ouderen ooverlijden, tusschen haar of hunne erven worden geregaliseert, en nevens de ooverige naagelaatene goederen hooft voor hooft gelijk worden toegedeelt.
Alles met submissie van alle hoge en laage regten en gerigten nevens de parate reale executie, met renuntiatie van alle regts excetien, beneficien en behulpenissen, (onder wat procent ook ingebragt) hijr teegens eenigsints contrarierende oprigtig oirconde verteekening in bijzijn van de E. ABRAHAM FRIJLINK en JAN ARENTS. Actum Nieuwe Pekel den 4 julij 1727.

(Bron: Genealogisch onderzoek van R. Kloppenburg)


18-10-2009