Contract nr 63 dd 28 januari 1722 Nw.Pekela, inzake aankoop perceel grond.

SJOURD ROELEFS en JAN WOLTERS verkopen een stuk ondergrond bij de Zuidwending, onder Veendam gelegen aan PETER JANS voor een bedrag van 48 Car.gl. Sijn personelik gecompareerd de E. SJOURD ROELEFS en JAN WOLTERS beide woonagtig in de Nieuwe Pekel A. welke bekenden en verklaarden voor haar selfs en erfgenamen stedes vast en onwederroepelik verkogt op en overgedragen te hebben sulks doende door desen, an de E. PETER JANS woonagtig in Veendam in glte, seker stuk ondergrond bij de Zuidwenning, onder Veendam gelegen, hebbende de Raadsheer LAMAN en Cons. ten Noorden, de kopers ten oosten, en ten Zuiden de Zuidwending, ten westen ter naaster swet gelegen; alles met desselfs privilegien of geregtigheden, als mede lasten en swarigheden daer op sijnde of mogende vallen, aller gestalte het selve van verkopers kan worden verdedigt; weshalven koperen bevoegt sullen sijn gedagte stuk ondergrond dadelik antevaeren, te besitten, gebruiken, verhuiren, wederom verkopen en voorts alle daer mede te doen wat een eigenaar met sodane goed eenigsints na regten geoorloft is mede van verkoperen vrij erffelik te leveren, wagtig en waren voor alle actie en anspraken so voor dato van verkopinge over het selve souden mogen wesen gepretendeerd in en voor alle gerigten schadeloos. Welke koop dan is geschied voor een somma van penn. namelik 48. Car.gl. dico agt en veertig Car.gl. welke penningen reeds voldaan en ten vollig betaald sijn, welke verkoperen koperen sijn quiteerende en voor goede betalinge bedankende verkoperen stellen voor vrije leverantie ten onderpand alle hare hebbende en toekomende roer- en onroerelike goederen gene hoe of waar gelegen exempt; Met renunciatie van alle regtsexecptien, beneficien en behulpenissen an desen eenigsints contrarieerende. Oprigtig oirconde ondertekeningen present HINDRIK ADAMS en JAN JANS, als getuigen. Actum Nieuwe Pekel, den 28 januarij 1722.

(Bron: Genealogisch onderzoek van R. Kloppenburg)


18-10-2009