Contract nr 40 dd 10 maart 1721 Nw.Pekela, inzake verkoop schip

SJOURD ROELEFS en CORNELISJEN JANS HAGEN verkopen hun schip aan HARM BERENTS voor een bedrag van 625 Car.gl. Sijn personelik gecompareerd de E. SJOURD ROELEFS en CORNELISJEN JANS HATGEN woonagtig in de Nieuwe Pekel A. welke bekenden en verklaarden vocr haer selfs en erfgenamen in een stedes vasten en onwederroepeliken koop verkoat op en overgedragen te hebben sulksdoende door desen, an de E. HARM BERENTS en JANTJE Eheluiden, woonagtig in Veendam,(welke koperen mede compareerden en desen koop accepteerden) sekere ttassche schuijte, met al sulk gereedschap, so als die door SJOURD ROELEFS is bevaren, sijnde verkogt so goed en quaad deselve tegenwoordig bevonden word, en dat voor de somma van Ses honderd vijf en twintig Car.gl. dico 625. Car.gl. sullende betaald worden in volgende termijnen: bij t anvaerden 100 gl. En op Midwinter deses-jaers 1721. 50 daalder en se voorts alle jaren op Midwinter vijftig daelder tot so lange dat de bovengenoemde somma ten vollen betaeld sijn: en dese geheele somma op voorschreven termijnen voldaan en betaald sijnde, sal het den koperen vrj staen met dit verkogte te doen gelijk een jegelijk met het sijne geoorloft is; verkoperen nemen an de verkogte schuijte, met alle desselfs toebehoren vrij te leveren, wagten en waren, voor alle actien en anspraken, op alle havenen, wateren en stromen, so voor dato van verkopinge over deselve sijn geweest, houden ook dese verkogte schuijte voor haar onveralieneerd goed, tot dat den laasten penning met den eersten sal voldaan en betaald sijn, om deselve bij manquement van betalinge, wederom te mogen antasten op alle Havenen, wateren en stromen, waer het ook soude mogen wesen, en dat om daer mede te doen als na scheepsrecht geoorloft is; voorts verhijpothiseren de verkoperen voor de vrije leverantie; en de koperen voor de volle betalinge, alle haer hebbende en toekomende, roer- en onroerelike goederen, gene hoe of waar gelegen exempt, en in specie, stellen koperen ten onderpand de verkogte schuijte, om alle schade en interesse kost en schadeloos wedersijds daer uijt te verhalen, met subject alle regten en rigteren, nevens parate executie, met renunciatie van alle regts exceptien, beneficien en behulpenissen bijsonderlik `t vrouwelike Heneficium Sen. Cons. Vell. en Auth. Siqua mulier van welkers inhoud sij bekenden geinformeerd te wesen. Opgerigtig oirconde ondertekeninge present ALBERT ROELEFS en HINDRIK ADAMS als getuigen, Actum Nieuwe Pekel A den 10 martij 1721.

(Bron: Genealogisch onderzoek van R. Kloppenburg)


18-10-2009