Contract nr 36 dd 11 februari 1721 Nw.Pekela, inzake nalatenschap

Dit contract betreft de afhandeling van de nalatenschap van de overleden vrouw van JURJEN ROELEFS, namelijk SWAANTJE SJOURTS, geb.in 1698 Sijn personelik gecompareerd de E. SJOURDT ROELEFS en CORNELSKE JANS Eheluiden, an de eene kant, en haer swager JURJEN ROELEFS, an de andere kant, alle te samen woonagtig in de Nieuwe Pekel A. welke bekenden en verklaarenden voor haer self en erfgenamen, wegens de uit- en in schulden en de andere nalatenschap van JURJEN ROELEFS overleden huisvrouw SWAANTJE SJOURTS onder malkander alles afgehandeld en veraccordeerd te hebben, en dat in conditien als volgt:voor eerst sal JURJEN ROELEFS het huis, en de molen met al het ingoeden, de veenplaetse daer agter gelegen, alles so als van hem tog nog toe is beseten geweest, an sig behouden; en daer voor betalen an EVERT HINDRIKS en consorten, de somma van twaalfhonderd en veerti ar.gl. dico 1240 gl.

En daer bij ook de lasten en swarigheden, die op bovengemelte hui en paatse sijn, of mogten komen en de rente di nu al reeds te quadeis,en op meij 1721 verscheenen sal sijn, of nog mogte komen te verschijnen, als mede de lasten van het diep graven en het geschenk; en sal JURJEN ROELEFS hier nevens ook nog betalen an SJOURDT ROELEFS en sijn huisvrouw sevenhonderd en sestig Car.gl. dico 760 gl. en dat op de volgende termijnen: op maij 1721 twehonderd gl. Op volgende meij 1722 ook twehonderd gl en op meij 1723. twehonderd gl.en eindelik op meij 1724 honderd en sestig gl. Stellende :voor schadelose betalinge ten onderpand alle sijne hebbende en toekomende roer- en onroerlike goederen gene hoe of waar gelegen exempt, en belovende met een, so lang de laatste penninq met de eerste niet betaald is, van het gene resteeren sal, rente te geven; ook sal SJOURDT ROELEFS wederom in eigendom hebben te genieten honderd Bonken Boekweiten-land, op de plaatse voor desen door ROELEF bij t vuiz gebruikt. Daer tegen sal SJOURDT ROELEFS, betalen alle schulden die JURJEN ROELEFS en SWAANTJE SJOURDS gemaakt hebben, soo als door JURJEN ROELEFS an haar is opgegeven, mits dat JURJEN ROELEFS sal betalen so als boven vermelt is; En sal SJOURDT ROELEFS en sijn huisvniow wederom te beuren hebben, alle het gene JURJEN ROELEFS te goed heeft in, en buiten de Nieuwe Pekel A. En JURJEN ROELEFS neempt op sig Borge te willen stellen voor al het gene SJOURDT ROELEFS en sijn huisvrouw nog is toekomede en daer benevens sal JURJEN ROELEFS, SJOURDT ROELEFS van de Borgtocht an EVERT HINDRIKS en consorten angaande de plaatse ontslaan; met renunciatie van ale regts-exceptien, beneficien of behulpenissen (gene uitgesonderd) so hier tegens maer eenigsints mogten wesen contrarieerende. Oprigtig oirconde ondertekeninge present EDSCKE LUPPES en HINDRIK ADAMS als getuigen. Actum Nieuwe Pekel A den 11 Februarij 1721.

(Bron: Genealogisch onderzoek van R. Kloppenburg)


18-10-2009