Contract nr 209 dd 29 0ktober 1715 Nw Pekela inzake verkoop huis

SJOURT ROELEFS en CORNELSKE JANS (HAGEN) verkopen een huis voor een bedrag van 180 car.gl aan HINDRICK JANS en ANTIE ALBERTS. Getuigen; HINDRICK ALBERTS, JACOB FAKENS Zijn persoonlijk gecompareert de Eersaame SIOURT ROELEFS en CORNELSKE JANS Ehelieden woonagtig in de nieuwe pekel A bekennen en verklarende voor haer selven en Erven, in een stedes vasten en onwederroepelijke coop verkogt op en overgedragen te hebben sulks doende bevogt deses, an de E: HINDRICK JANS en ANTIE ALBERTS Ehelieden mede woonagtig in de nieuwe pekel A een seker afgebroochen huijs met verdere materialen van dien, voor welike afgebroochen huijs als booven vermelt is, den cooperen an vercooperen in genere sullen betaalen, een somma van penningen namelijk hondert en tagentig car.gld:dico 180 Car. gid: welke penningen cooperen op rente sullen behuiden, na vijve P cento gerekent.

De eerste rente sal betaalt worden op den eersten plijnu in t' comstige jaar 1716. Edog hier mede is gestipileert dat de cooperen vrie sullen staan alle jaar met vijf en twinijtig gulden het boovengenoemde capitaal af te lossen, met vermindering van rente na quota maer in cas van misbetalinge dese capitaale somma stellen sij cooperen an vercooperen ten onderpand, alle haer roer en onroerlijke goederen geen hoe of waar gelegen Exempt, en het huijs in specie waar op dese penningen verschooten sijn, waar an sij geen eijgendom sullen hebben, vooral eerst; de boovengenoemde penningen met verscheenen renten van dien ten volle sijn voldaan en betaalt.Oprigtig oirconde ondertekeninge prosent HINDRICK ALBERTS en JACOB FAKENS als getuijgen. (Bron: Genealogisch onderzoek van R. Kloppenburg)


18-10-2009