Contract nr. 00 dd 1 maart 1700 Veendam inzake borg/koop van een perceel grond

Den 1 ten meert 1700 Compareerden persoonlijk de E. JAN WOLTERS ende MARTIEN JANS Echtel. in Veendam, bekennende ende tijdende voor haer ende haer: Erfgenamen suli ingelaten te hebben als selfs schuldige Borgen aengaende de vrije leverantie waghting ende waringhe van hoedanigh landt gelegen ten Osten van het Westerdiep in Veendam invoeghen de E. ALBERT JANS ende STIJN HINDRIKS Echtel: nevens de E. CLAES GEERTS ende GEESJE BERENTS sijns het met malkanderen volgens versegelinghe in dato den 23 meert 1699 Wildervank het prothocol inverlijvet van de E. SJUIRT ROELEFS ende CORNELLISJEN JANS Echtel. wonaghtig in de pekelA voor de summa van ses hondert Car: gld en twee sijlnese Ducaten --- den gekost; met belofte om alle schade ende interesse welke koper weghens quade leverantie moghten komen te lijden, kost en schadeloos wederom den haer deze Hitueeren; daervoor elik in solide verspandende zijn hebbende ende toekomende roer ende onroerlijke goederen hoe ofte waer gelegen gene uitgesonderd, om alle schade ende esse kost en schadeloos daer uit te verhaelen; alle onder submissies van alle hoghe ende laghe reghten ende gerighten neven parate executie ter een her instantie so met binnen als buiten de vacantie; met nunciatie van de exceptie divifionig difus fionig x vadinig, nevens de vrouwelijke exceptie sen: lanf: Ve Nej: x Anth. Lading si qua mu zich van welken effect comparantinne verklaerde niet geinformeerd te zijn of te iets vier tegen strijdighe tot versegel; belijd getuighen waren de E. WIJET JULLES ende MENSO JANS. (MENSO JANS is vermoedelijk de vader van GRIETIEN MENSES)

Bron: Genealogisch onderzoek van R. Kloppenburg)

18-10-2009