Luirdt Doedens.


Aanvullende informatie: Luirdt Doedens. Gruoninga 1995 blz 188. GAG-985rnr - 26 October 1623 -

Inkwartiering in verband met het doortrekken van Brunswijkse troepen - Meeden - 3 personen en 3 paarden. R.A. Beerta 14-05-1629 Fol.478 Ubbo Tiartz te Beerta, heeft rekenschap gedaan aan Berent Ties te Noordbroek, pr.vmd, Luert Does te Meeden, als sibbevoogd, en Luitjen Willem te Noordbroek, vreemde voogd over hun pupil Tiabbe Geerds vanwege alle nagelaten goederen van Ubbes overleden moeder, broer en zuster. Erfscheiding. De voogden is ten deel gevallen 2 handschriften, de ene op Remmert Geerds te Midwolda sprekende van 50 Emder gld, de andere op Ebbo Bouwes' erfgenamen m.b.t. 44 Emder gld.en 162 st. Ulben verkrijgt de roerende goederen. Getuigen: Nomno Sibrantz en Berent Hinrix..

- 2133 - Staten Archief Meeden -verponding (property tax) anno 1630.
Luwert Doedens - 3 ackers = 5 3/4 deimt; 9 deimt kleiland.

V.731-7106 - Meeden - 9 juli 1631 - Luwert Doens en Nancke (ehel.) verkopen aan hun zoon Doe Luerdts hun behuizing zoals door Luwert Doens en Nancke (ehel.) wordt bewoond en gebruikt. Ook de schuur exempt de ooster sijdtkamer. Bovendien het balkhout, de rogge, haver, gerst so boven als buten op vercoperen landerijen, ooc het hoij-gewas so alrede gewonnen als noch op de wortel is staende, ooc met desen ses melke koeijen.

731-7106 - Meeden - 9 juli 1631 - Luwert Doens en Nancke (ehel.) verhuren aan Doe Luerdts hun landerijen. Bestaande uit 3 akkers waar het huis op staat, ten noorden de vicariekamp, ten oosten Bastijan Schoenmaker, ten zuiden in 't veen, ten westen Pieter Mulder. Bovendien een kamp van 4 deimt en nog ca. 7 deimt meedland, ten noorden de olde Ehe, ten oosten de Pastorie, ten zuiden de Meeneweg, ten westen Ello Tiddens. Tijd: 9 jaar. Prijs: 100 car.gld. per jaar..

731-7106- Meeden -20 oktober 1634- De erfgenamen of kinderen van Nancke, gew. huisvrouw van Luwerdt Doens, a1s: Doe Luijrdts, Hemmo Luirdts, Tiaerdt Luirdts, broers, met Eggo Harmens, voor Ike, zijn vrouw, en de voormonden over wijlen Haijcke's onmondige kind, a1s Ubbo Tiards, Jacob Dercks en Johan Jaspers, en Hayo Janssens voor Doe, zijn vrouw, maken een afhandeling. Alleen de manier waarop verdeeld wordt wordt beschreven

731-7106- Meeden -4 mei 1635- De kinderen van Luirdt Doedes, als Doe Luijrdts, Tiaerdt Luirdts en Haijo Jansen, caverende voor Doe Luijrdts, zijn vrouw. Ieder krijgt een deel van het deel van wijlen Nancke Luirdts, alles gelegen in de heerd waarop Luirdt Doedes nog woont. In den eersten sal Doe Luirdts anveerden ende arflijken possideren so voor sijn part alse ooc voor sijn broeders ende susters Hemme ende Juke Luirdts haer parten so Doedo ende Jantien voormaels van haer gecoft heeft; itim ooc voor sijn pupillen pardt so hijrinne mede gerekent ende tot des pupillen besten tot aller tijden sal verblijven de oosterste ende westerste ackers. Boven de wegh in dese heerdt. Buiten dewegh averst sal Doedo genieten de beide oosterste ackers in dese selve heerdt. Hijr tegens sullen Tiardt ende Haijo Doe zijn huisfr. voor haer pardt genieten ten eigendoom ende ooc arflijcken beholden boven de wegh de middelste acker ende buiten de wegh de westerste acker ofte de gerechte derde part so boven als buiten de wegh. Ende van dese acker sal Tiardt de oostsijdt ende Haijo ende Doe de westzijdt beholden. Edoch sal Tiardt boven de wegh beholden ten eigendom de gehele breete van dese acker beginnende van het padt ende streckende bet an de boute. Hijrtegens sullen Haoijo ende Doe hebben te genieten buiten de weghen ooc de gehele breete van dese acker beginnende van de wegh ende dat streckende int noorden so langhe alse Tiardts part boven de wegh is streckende.

731-7106- Meeden -12 mei 1636- Luwert Doedens verkoopt aan zijn zoon Tiaerdt Luirdtsde helft van het huis en de schuur a1s Luwert Doens en zijn overleden Vrouw N ancke samen hebben bewoond en bezeten gelegen op hun heerd op de Meeden.


26-10-2009