Verschillende akten


731-7105 - Meeden - 20 februari 1627 -
Geerdt Henrichs verkoopt aan Doe Luerdts en Grete(ehel.) een sekere mollen staende op de vicarije herdt op de Meden ende sie voor desen van Hemmo Luirdts is gebruiket. Deze molen stond ongeveer 150 m ten noordwesten van de kerk. Het was de molen van Tiddo Edens (BWO 215).

731-7105 - Meeden - 6 mei 1627 -
Doe Luerdts en Grete ( ehel. ) verkopen hun molen op de vicarieheerd aan hun broer Hemmo Luirdts edoch desen bedinge dat de molder ofte egenaren van de mollen selves niet sal moghen backen ofte emants laten backen sonder wille ende believent van vercoperen

731-7105-- Meeden --8 september 1628-
Doe Luerdts en Tiacko Berents maken een wisseling van huizen. Doe krijgt het hills dat Tiacko van Gerdt Hindricks heeft gekocht en dat op Ello Tiddes land staat en eerder verkocht is door de curatoren over Jan Engelberts kinderen aan Gerdt Hindricks. Tiacke krijgt het huis dat Doe Luerdts heeft bewoond, zoals het staat op Reindt Sijbels] en Haijo Sijbels land staat. Doe betaalt 100 Emder guldens toe.

731-7106 - Meeden - 15 februai 1631 -
Gerdt Klas en Grete ( ehel. ) verkopen aan Doe Luerdts en Grete (ehel.) hun huis en schuur op Pieter Harckens' land mit ooc het backgerietschap, een banck achter de binnendoor, de toif so bij de behuising in tijde van overleveringe bevonden wordt (wort hijr in exemeert de kleene troch ende de lout wichte) ooc mit vercoft de toif staende op het vehn, so voele vercopers daer verdedigen coenen uitgenomen vijf voer toif so sie vercopers tot haer gerijf moghen weghvoeren, mit dese coop wort ooc het geboemte ende schuttinge urn de tuin den copers toegestaen.

731-7106 - Meeden - 9 juli 1631 -
Luwert Doens en Nancke (ehel.) verkopen aan hun zoon Doe Luerdts hun behuizing zoals door Luwert Doens en Nancke (ehel.) wordt bewoond en gebruikt. Ook de schuur exempt de ooster sijdtkamer. Bovendien het balkhout, de rogge, haver, gerst so boven als buten op vercoperen landerijen, ooc het hoij-gewas so alrede gewonnen als noch op de wortel is staende, ooc met desen ses melke koeijen..

731-7106 - Meeden - 9 juli 1631 -
Luwert Doens en Nancke (ehel.) verhuren aan Doe Luerdts hun landerijen. Bestaande uit 3 akkers waar het huis op staat, ten noorden de vicariekamp, ten oosten Bastijan Schoenmaker, ten zuiden in 't veen, ten westen Pieter Mulder. Bovendien een kamp van 4 deimt en nog ca. 7 deimt meedland, ten noorden de olde Ehe, ten oosten de Pastorie, ten zuiden de Meeneweg, ten westen Ello Tiddens. Tijd: 9 jaar. Prijs: 100 car.gld. per jaar..

731-7422 - fol.580 - Zuidbroek - 17 februari 1632 -
Tijake Hijttijens, tegenwoordig in de Beerta, verkoopt aan Doe Luerdts en Grete (ehel.), op de Meeden, 7 akkers veenland te Boven-Muntendam bij kolde Monniken streckende uth dat westen van de Borstsloth, int osten uth den Diurckenackerssloot, dar Peter Smith ten noorden, und Tijddo Hermens ten suijden.

731-7106 - Meeden - 19 september 1632 -
De curatoren over Doe Luerdts en wijlen Grete's, moederloze onmondige kinderen, Harmen Wijlckens, Hemmo Luijrtss en Sijncko Ulckens, maken een athandeling met Doe Luerdts. Doe krijgt de gehele nalatenschap van Grete. Daartoe brengt hij de kinderen tot hun zestiende groot. De soenen beide een goedt ambt laten leren waertegens de dochter sal hebben te genieten haer verstorven moeders beste rock, beste cap en de mouwen ende beste schorteldoec. Met noch hijrboven drie hondert daler in gelt. Een ieder kindt hondert daler so huest idt 16 jaren olt is geworden. Doe is reeds hertrouwd..

(bron: Henk Wolda).


25-10-2009