Trijntje Caspers

Vrouwelijk 1718 - 1796  (78 jaar)


Persoonlijke informatie    |    Bronnen    |    Gebeurteniskaart    |    Alles    |    PDF

 • Naam Trijntje Caspers 
  Geboren 03 apr 1718  Oude Pekela, Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats 
  Gedoopt 03 apr 1718  Oude Pekela, Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  [1
  Geslacht Vrouwelijk 
  Bezittingen R.A. IV t 21 35 Rentebriev
  Ad idem Gecompareerd de E Hindrik Roelfs en Anngien Hindriks Ehel woonagtig in de Birgercompagn: welke verklaarde in goede en gangbaren gelden ontvangen en op rente genomen te hebben van de E Trijntje kaspers wed: Albert jans woonachtig in de BoBorgercompagnie een somma van vijftig guldensen van de E willem Jans Bos en Lammigjen Jochums Ehel woonagtig in de Borgercomp: een somma van vijftig guldens van welke penninge bedragende eenhonderd guldens de debiteuren aan namen rente te betalen na vier procentwaarvan het eerste jaar zal verschijnen op dato dezes over een jaar verder stelden zij debiteuren te zamen en ieder in solidum voor de kost en schadelose betalinge ten onderpande alle hunne hebbende en toekomende geene exemte goederen dezelve tot dieneinde de parate en reale executie vanalle hoge en lage rechten en gerichten ter eerster instantie submitterende met renumciatie van de exceptie van ongetelden gelden en alle andere uitvluchten hiertegen strijdende in specie zij comparantinnen van de vrouwelijke benef: sen: consivelli et auth: cod: si qua Mullier waarvan verklaarden wel geinformeerd te zijn In waarheidsoirconde de 4 Augustus 1788
  S. Gockinga Ambtman.
  R.A. IVt 22 126 Cessie
  Ad idem gecompareerd de E Jan Pijls en Steven Abrams als voorstanders over de mindejarige zoon van wijlen Gerrit Berents bij wijlen Annigje Hindriks verwekt welke verklaarden in de krachtigste forma rechten te cederenen transporteren aan de E Trijntje Caspers weduwe Albert Jans een somma van drie hondert vijf en twintig guldens en aan de E Jan alberts woonagtig in de Borgercompagnie een somma van vier hondert guldens zijnde de uitslataande penningen over een behuizinge met deszelve Heeemstee en plaatzeland in de Borgercompagnie N° 16 ten laste van Beerend Gerrijts ten Cateen jacobje Beerends Ehelieden wegens de scheidinge en deelinge der goederen van wijlen Berent Gerrijts ten Cate en zulx wort gecedeert en getransporteert aan ieder naar evenredigheid van gemelde sommen met het regt vangereserveerden eigendommen al het recht zoo reeel als personeel als uitde scheidbrief in dato den 23 juny 1788 voor de Heer Ambtman S: Gockingabeleeden eenigszints verdeedigt kan wordrden. Aangezien daarvoor met gelijke somma bekenden te zijn voldaan stellende Cessionarissen in het volle posses en eigendom van 't gecedeerde Meede zijn voor mij gecompareerd gemelde Berent Gerrijts ten Cate Jacobje Berends welke verklaarden met deezen cessie wel tevreden en vergnenoegt te zijn bekenden an gemelde AlbertJans weduwe driehondert vif en twintig guldens en aan Jan Alberts vierhondert guldens schuldig te weezen en beloofden aan dezelven daarvan alle Jaar Huure in plaats van Rente te betaalen na vier procent waarvan het eerste jaar zal komen te verschijnen op primo may 1791 voorts zullen gemeldecapitalen alle jaar met opzegginge ¼ jaar bevorens den verschijndag weederzijds vrij en losbaar zijn om te mogen en moeten opbrengen in vrij kosten schadeloosgeldt met de huuren van dien alles ouder verband van goederen en renumciatie van Exceptien als gelmelden schuldbrief vermeld In waarheidsoirconde enz den derden May 1790
  (Get) L. Beckeringh Ambtman
  Trijntje Caspers wed: Albert Jans heeft gekogt van Jan Jans (Teuben) een huis heem en halve plaatse land gelegen Borger
  Compagnie Westkant op No 12 voor 1506 guld: Luit Ap: 9 dec 1791
  komt = 50 = 4 = " =
  1791 N 12 5 1/2 gras 20 Roede groenland = 6 = 17 = 4 =
  1791 Nu van Jan Alberts als zoon van Albert Jans wed:
  1791 N 14 2 ¾ gras 23 Roede groenland = 3 = 8 = 6 =
  1791 N 14 8 ½ gras 47 Roede groenland = 10 = 12 = 4 =
  1791 N 15 9 ¾ gras 35 Roede groenland = 12 = 3 = 6 =
  1792 tot en met 1795 onveranderd
  1796 N 12 Nu Kasper Alberts als zoon
  Borger Compagnie Oost Colomne. 1754 of later: Albert Jans Wed: gebruikt.
  1789 N 10 ¾ gras 8 Roede groenlant = " = 18 = 6 =
  1790 idem
  1791 Nu Jan Alberts als zoon van Albert Jans wed: Tjabbegien Ammes weduwe van Steven van Delden koopt van Jan Alberts een stuk land gelegen Borger Compagnie Oost Kant No 10 het stads voor f 110 = " = " =
  Komt hier = 3 = 13 = 3 =
  R.A. IV t deel 24 folio 50 14 May 1792.
  Lambertus Beckerings IU 2 wegens de Stad Groningen Ambtman des Gerichts van Salwerd en Richter in Sappermeer. gecompareerd de E Trijntje Caspers weduwe Albert Jans woonachtig in de Borgercompagnie welke verklaardestede vast en onwederroepelijk gecedeeert getransporteerd en overgedragen te hebben zulks doende alsnog kragt deezen aan haar zoon en schoondochter Jan Alberts en Geertje Beerends Ehel een Behuising met twee plaatsen land beneffens alle haar levendige have en boerengereedschap. Staandeen gelegen in de Borgercompagnie Westkant N° 14 en N° 15 Stadsgrond hebbende Roelof Roelofs Dikkeboom ten Noorden, het Hoofddiep ten Oosten, Berent Gerrijts ten Zuiden, de weg ten Westen tot naaste swetten Ten tweedenog een halve plaatsse land gelegen in de Borgercompagnie Oostkant N° 10 zijnde ten deele stadsgrond en ten deele onder Zuidbroek hebbende de Luthersche Kerkenplaats ten Noorden, Jan Wijchers ten ten Oosten, Stee van van Delden ten Zuiden en het Hoofddiep ten Westeen tot naaste Swetten en zulks tezaamen op en overgedragen eerd en nagelvast met lusten en lasten erop gelegt of nog te leggen alsmeede zoo groot en klein goed en kwaad als tusschen deszelven einden en Zwetten is staande en gelegen alles invoegegen eersten comparante hetzelve kogt gepossideerd en met aankoopbrieve kan verdedigen en de laatastgen. Jan Alberts en Geertje Berends Eh mede perzoonlijk gecompareerd verklaarden hetzleve reeds met genoegen te hebben aangevaard, tezamen in gin genrra voor een Sum van Agt duisend en Vijftig car guldens dus f 8050 gereed en vrij geld van welke penningen eerste comparante verklaarde de tweede comparanten ontvangen te hebben een Sum van Een duisend seshonderd agtensestig car guldens dus f 1668 - 15 waarvoorniets deezen zo verrequiteerde en de resterende penningen a
  sesduisend driehonderd een en tagchentig car guldens 5 stuivers zullen bij provisie over het overgedragene blijven uitstaan na vier gulden procents huur inplaats van rente eerst te verschijnen op primo May 1793 en zo vervolgens alle jaaren onverjaard tot dage van volle aflossingen welke wederzijds alle jaren zal vrijstaan na behoorlijke opzegging ¼ jaars bevorens de verschijndag voor de kost
  enschuldloosebetalinge van de resterende overdragtspenn. met diens huurein plaats van rente invoegen gemeld. Stelden tweede comparanten en de eerste comparante voor de vrije en onbezwaarde leveringe wagtinge en waringe van 't overgedragen te zammen en ieder in solidum ten onderpande allehune hebbende en toekomende losse en vaste goederen geene exemt; dezelveten dien einde aan de parate en reale executie van alle hoge en lage rechten en gerichten ter eerster instantien submitterende mede blijvt het overgedragene eerste comparante onverlaten goed ter tijd van volle betalingmet reniunciatie van alle regts exceptien deezen contrair in specie
  renuncieerden tweede comparanten aan de vrouwelijke beneficien een: sanscons. vell et cod signamulier waarvan verklaarde wel gea¯noformeerd te zijn. Nog persoonlijk gecompareerd Anna Alberts gesterkt met haar Eheman Harmannus Harms Benten, Casper Alberts samen mede wezende voor Grietje Alberts en haar Eheman Geert Jans Coerman Gezamelijke meerderjarige kinderen van eerste comparante welke verklaarden deeze overdracht met volle genoegen te homologeren In waarheidsoirconde enz. 14 May 1792.
  (get) L. Beckerings Ad. int. Ambtman.
  R.A. IV t deel 26 folio 160 15 May 1797.
  Lambertus Beckerings IU 2 wegens de Stad Groningen Ambtman des Gerichts van Salwerd en Richter in Sappermeer. Gecompareerd de
  E Anna Alberts gesterkt met haar Eheman Harmannus Harms Bentum en KasperAlberts tezamen mede voor Grietje Alberts en haar Eheman Geert Jans Koerman als erfgenamen van wijlen Trijntje Kaspers weduwe Albert Jans, welke verklaarden in de krachtigsten formarechten te cederen en transporteren aan de E Steven van Delden en vrouw woonagtig in Sapmeer een summa van zesduizend driehonderd eenentagchentig guldens en 5 stuivers dus f 6381- 5 - zijnde restante overdrachtspenningen over een behuizing met
  2 plaatsen land etc. in de Borgerrcompagnie Westkant no 14 en 15 uitstaande ten laste van Jan Alberts en Vrouw Geertje Berends en zulks wordt gecedeert en getransporteerd met het recht van gereserveerden eigendom en het recht zo rea«el als personeel als uit de orginele overdragtsbrief doorwelke deezen getransfigeert is eenigzins verdedigt kan worden aangezien daarvoor bekenden te zijn voldaan.
  Stellende Cessionarissen in het volle posses en eigendom van Ageredeerden. Nog voor mij gecompareerd gemeld Jan Alberts mede caverende voor zijnvrouw Geertje Berends welke verklaarden met deezen cessie wel tevreedenen vergnoegt te zijn bekende ses duizend driehonderd een en tagchentig guldens en 5 stuivers aan de Cessionarissen schuldig te wezen en beloofde aan dezelven daarvan alle jaar huur in plaats van rente te betalen na vier procents eerst te verschijnen op primo May 1798 onder verband van goederen als de orginele overdrachtsbrief vermeld. In waarheidsoirconde enz. den 15 May 1797
  (get)
  L. Beckerings Ad. int. Ambtman.
  R.A. IV t 26 167
  Lambertus Beckerings IU 2 wegens de Stad Groningen Ambtman des Gerichtsvan Salwerd en Richter in Sappermeer. Gecompareerd de
  E Jan Alberts en Geertje Ehel, Anna Alberts geadsisteerd met haar EhemanHarmannus H Bentum, Kasper Alberts en Grietje Alberts geadsisteerd met haar Eheman Geert Jans Koerman te zamen als kinderen en erfgenamen van wijlen Albert Jans en vrouw Trijntje Kaspers, welke verklaarden, nadat zij een staat en inventaris van den geheelen boedel hadden opgemaakt een stede vaste en onweder-
  roepelijke scheidinge en delinge gemaakt te hebben van alle zodanige goederen zo losse als vaste met alle zodanige uit en inschulden geen daarvan exemt of uitgezondert als hunne ouder met de dood ontruimt en nagelaten hadden in voegen als volglglgd te weeten dat aan Kasper Alberts was te deele gevallen een behuisinge met deszelvs heemstee en een halve plaats land staande en gelegen in de Borgercompagnie Westkant no 12 Stadsgrond hebbende Hindrik Hindrik Koops ten Noorden, het Hoofddiep, ten Oosten, roelf roelfs ten Zuiden en Berend Conraads te westen tot Naaste Zwetten. Getaxeerd op een Summa van agtienhonderd guldens dus 1800 gls. Waarentegende andere erefgenamen bekenden hunne erfportie in losse goederen en contanten ontvangen te hebben, en daarmede gem 1800 gls te hebben verliquideerd: met welke scheiding en deelingen zij comparanten verklaarden volkomencontantement te nemen en
  beloofden elkander het volle effect van ieder zijn toegedeelde te laten genieten zonder het zelve immer meer te willen retracteren.
  Verbindende daarvoor hunne perzoonen en goederen als naar rechten niet remanciatie van alle exceptien hiertegen strijdend.
  In waarheidsoirconde 20 May 1797. 
  Overleden 09 nov 1796  Sappemeer, Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats 
  Begraven 12 nov 1796  Sappemeer, Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats 
  Persoon-ID I8900  VooroudersOnLine
  Laatst gewijzigd op 7 jan 2013 

  Vader Kasper Geerts,   geb. ca. 1687, Bunderhee, Ostfriesland, Niedersachsen, Duitsland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats,   ovl. Ja, datum echter onbekend 
  Moeder Haaske Roelfs,   geb. ca. 1691, Haftenkamp, Gölenkamp, Grafschaft Bentheim, Niedersachsen, Deutschland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats,   ovl. Ja, datum echter onbekend 
  Getrouwd 19 okt 1711  Veendam, Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats 
  Gezins-ID F99739  Gezinsblad  |  Familiekaart

  Gezin Albert Jans Teuben,   geb. ca. 1725, Kalkwijk, Hoogezand, Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats,   ovl. 04 aug 1788  (Leeftijd ~ 63 jaar) 
  Ondertrouw 18 mei 1749  Oude Pekela, Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  [2
  Getrouwd 08 jun 1749  Hoogezand, Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  [3
  Kinderen 
   1. Jan Alberts,   geb. 1750, Oude Pekela, Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats,   ovl. Ja, datum echter onbekend
  +2. Margaretha Alberts Teuben,   geb. 1762, Borgercompagnie, Sappemeer, Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats,   ovl. 10 okt 1827, Windeweer, Hoogezand, Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  (Leeftijd 65 jaar)
  +3. Jan Alberts Teuben,   geb. 1765, Borgercompagnie, Sappemeer, Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats,   ovl. 28 feb 1825, Sappemeer, Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  (Leeftijd 60 jaar)
   4. Casparus Alberts,   geb. 1769, Borgercompagnie, Sappemeer, Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats,   ovl. Ja, datum echter onbekend
  Gezins-ID F3433  Gezinsblad  |  Familiekaart

 • Gebeurteniskaart
  Link naar Google MapsGeboren - 03 apr 1718 - Oude Pekela, Groningen Link naar Google Earth
  Link naar Google MapsGedoopt - 03 apr 1718 - Oude Pekela, Groningen Link naar Google Earth
  Link naar Google MapsOndertrouw - 18 mei 1749 - Oude Pekela, Groningen Link naar Google Earth
  Link naar Google MapsGetrouwd - 08 jun 1749 - Hoogezand, Groningen Link naar Google Earth
  Link naar Google MapsOverleden - 09 nov 1796 - Sappemeer, Groningen Link naar Google Earth
  Link naar Google MapsBegraven - 12 nov 1796 - Sappemeer, Groningen Link naar Google Earth
   = Link naar Google Earth 
  Pin Legenda  : Adres       : Locatie       : Gemeente/Stad       : Regio       : Staat/Provincie       : Land       : Nog niet ingesteld

 • Bronnen 
  1. [S10] Groninger Archieven , Alle Groningers, www.allegroningers.nl (Betrouwbaarheid: 3).
   Doop 03-04-1718 Oude Pekela

   Dopeling Trijntje
   Geslacht o
   Geboorteplaats
   Geboortedatum

   Vader Kasper Geerts
   Moeder Haeske Roelfs
   Getuige

   Opmerkingen

   Bron Doop- en trouwboek Oude Pekela 1655-1727
   Collectie DTB (toegang 124)
   Inventarisnummer 377

  2. [S10] Groninger Archieven , Alle Groningers (Betrouwbaarheid: 3).
   Registratie 18-05-1749 Oude Pekela

   Bruidegom Albert Jans, van Kalkwijk

   Bruid Trijntje Caspers, van Oude Pekela

   Bron Doop- en trouwboek Oude Pekela 1739-1751
   Collectie DTB (toegang 124)
   Inventarisnummer 380, folio 010

  3. [S10] Groninger Archieven , Alle Groningers (Betrouwbaarheid: 3).
   Huwelijk 08-06-1749 Hoogezand

   Bruidegom Albert Jans, van Kalkwijk

   Bruid Trijntje Caspers, van Oude Pekela

   Bron Doop- en trouwboek Hoogezand 1720-1811
   Collectie DTB (toegang 124)
   Inventarisnummer 227, folio 148